Finnsheep
   

HISTORIA

Fårets betydelse har varierat

Fåret har hållits som husdjur i Finland i hundratals år. Produktionsmässigt är fåret mångsidigare än andra husdjur.

Får producerar
• kött
• mjölk
• ull
• skinn
• Får kan också användas framgångsrikt i landskaps- och naturvård.

Till följd av den finska lantrasens höga fruktsamhet har den sedan 1962 exporterats till allt som allt över 40 länder i alla världsdelar. Den finska lantrasens egenskaper har jämförts med egenskaper hos tiotals andra fårraser, enbart i USA har sådana undersökningar utförts vid 10 olika universitet. Det finns mera kunskap om det finska lantrasfåret än om de flesta andra av världens drygt ettusen fårraser. Dess gener har använts till att utveckla mer än 20 olika fårraser. Finsk lantras används i förädlingsverksamhet på grund av sin fruktsamhetsgen, för att förbättra fruktsamheten hos andra raser. I korsning används finsk lantras som mor eller morfar.

Fåret har hållits som husdjur i Finland i hundratals år
   
   
   

Att bevara den finska lantrasen

 

Idag finns det kvar färre än 15 000 tackor av finsk lantras, varav endast 5 500 används i rasavel (lantras*lantras).

• Att bevara och fortlöpande utveckla det finska lantrasfåret är både en nationell och en internationell förpliktelse.
• Lantraser bör i första hand bevaras i den miljö till vilken de har anpassat sig och avlats fram.
• En okontrollerad användning av finsk lantras i korsningsavel kan äventyra de målsättningar som fastställs i FN:s biodiversitetskonvention.
• Kulturhistoriskt sett är lantraserna en betydande del av ett lands historia och bör därför bevaras.
• Bevarandet av lantrasernas arvsmassa hör under internationella konventioner. Arvsmassan förvaras djupfryst i sperma- och embryobanker, levande djur i genbanksbesättningar. En genbanksbesättning av finsk lantras finns på Pelso fängelsegård som ägs av den finska staten.
• Den viktigaste faktorn för att bevara en livskraftig population är trots allt de enskilda fårägare som håller lantrasdjur i produktionssyfte.
• Inom EU är det möjligt att få produktionsstöd för lantraser.
• Lantraserna spelar en viktig roll när det gäller att bevara en stor genetisk mångfald. Om den genetiska mångfalden minskar försvagas husdjursproduktionens möjligheter att anpassa sig till förändrade omständigheter inom lantbruket. Det kan också leda till fler sjukdomsepidemier.

Idag finns det kvar färre än 15 000 tackor av finsk lantras, varav endast 5 500 används i rasavel (lantras*lantras)
   
www.finnsheep.fi © Finnsheep r.y. r.f